REGULAMIN MAŁOPOLSKIEJ BAZY MULTIMEDIÓW PN. „FOTOPORTAL”

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Małopolskiej Bazy Multimediów pn. „FotoPortal” w domenie www.fotoportal.malopolska.pl, zwanej dalej „FotoPortal”.

I. Informacje ogólne.

1. „FotoPortal” jest własnością Województwa Małopolskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, i jest chroniony prawami autorskimi, a także przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.

2. „FotoPortal” to baza wysokiej jakości materiałów multimedialnych służących do promocji Województwa Małopolskiego oraz marki Małopolska.

3. Materiały przetwarzane w „FotoPortalu” są własnością Województwa Małopolskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, lub do których Województwo Małopolskie uzyskało niewyłączną licencję na podstawie zawartych umów licencyjnych.

4. Administratorami „FotoPortalu” są wyznaczeni pracownicy Zespołu właściwego ds. marketingu regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

5. Pobieranie materiałów zamieszczonych w „FotoPortalu” jest możliwe wyłącznie przez osoby upoważnione do zalogowania.

6. Do „FotoPortalu” mogą zarejestrować się:

a) pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego;

b) pracownicy Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych niemających osobowości prawnej, wojewódzkich osób prawnych, spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń, w tym Małopolskiej Organizacji Turystycznej, w których Województwo Małopolskie jest udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem, na podstawie podpisanej z Województwem Małopolskim umowy licencyjnej przedmiotem której jest udzielenie nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów zamieszczonych w „FotoPortalu” w działaniach niekomercyjnych i o charakterze promującym Województwo Małopolskie i markę Małopolska;

c) pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych, spółek z udziałem Województwa Małopolskiego, oraz organizacji prowadzących statutową działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportowo-turystyczną lub na rzecz bezpieczeństwa publicznego, które dochód z prowadzonej działalności przeznaczają w całości na działalność statutową, realizujących zadania przy wsparciu lub udziale Województwa Małopolskiego oraz pełniących istotną rolę w kreowaniu marki Małopolska, na podstawie podpisanej z Województwem Małopolskim umowy licencyjnej przedmiotem której jest udzielenie nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów zamieszczonych w „FotoPortalu” w działaniach niekomercyjnych i o charakterze promującym Województwo Małopolskie i markę Małopolska.

7. W przypadku osób wskazanych w pkt 6 lit. a, założenie konta w „FotoPortalu” następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych, polegających na:

a) wprowadzeniu danych niezbędnych do rejestracji na stronie: www.fotoportal.malopolska.pl,
b) potwierdzeniu zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień,
c) wybraniu pola z nazwą Departamentu UMWM, w którym osoba rejestrująca się pracuje,
d) wysłaniu zgłoszenia i zakończeniu procesu rejestracyjnego poprzez potwierdzenie woli utworzenia konta w „FotoPortalu” poprzez kliknięcie w link do procesu weryfikującego otrzymany na adres e-mail wprowadzony w procesie rejestracyjnym.

8. W przypadku osób wskazanych w pkt 6 lit. b, założenia konta w „FotoPortalu” następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych, polegających na:

a) wprowadzeniu danych niezbędnych do rejestracji na stronie: www.fotoportal.malopolska.pl,
b) potwierdzeniu zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień,
c) wybraniu pola z nazwą Jednostki, w której osoba rejestrująca się pracuje,
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu możliwości korzystania z „FotoPortalu”,
e) zaznaczeniu pola potwierdzającego zapoznanie się z „Obowiązkiem informacyjnym”,
f) wysłaniu zgłoszenia i zakończeniu procesu rejestracyjnego poprzez potwierdzenie woli utworzenia konta w „FotoPortalu” poprzez kliknięcie w link do procesu weryfikującego otrzymany na adres e-mail wprowadzony w procesie rejestracyjnym.

9. W przypadku osób wskazanych w pkt 6 lit. c, założenia konta w „FotoPortalu” następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych, polegających na:

a) wprowadzeniu danych niezbędnych do rejestracji na stronie: www.fotoportal.malopolska.pl,
b) potwierdzeniu zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień,
c) wybraniu pola z nazwą Podmiotu/Instytucji, w którym osoba rejestrująca się pracuje (bądź skorzystanie z opcji „Inne - dodaj nazwę”),
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu możliwości korzystania z „FotoPortalu”,
e) zaznaczeniu pola potwierdzającego zapoznanie się z „Obowiązkiem informacyjnym”,
f) wysłaniu zgłoszenia i zakończeniu procesu rejestracyjnego poprzez potwierdzenie woli utworzenia konta w „FotoPortalu” poprzez kliknięcie w link do procesu weryfikującego otrzymany na adres e-mail wprowadzony w procesie rejestracyjnym.

10. Niedozwolone jest korzystanie z „FotoPortalu” w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem.

11. Pobieranie, drukowanie, kopiowanie, powielanie, udostępniane podmiotom trzecim, czy też rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w „FotoPortalu” do celów innych niż promocja Województwa Małopolskiego i marki Małopolska jest zabronione.

12. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Zespole właściwym ds. marketingu regionu, a także na stronie internetowej: www.fotoportal.malopolska.pl

13. Urząd zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu „FotoPortalu”. W przypadku dokonania istotnych zmian w Regulaminie, Administratorzy poinformują o tym fakcie użytkowników drogą mailową lub telefonicznie.

14. Wszelkie problemy dotyczące funkcjonowania aplikacji należy zgłaszać na adres: fotoportal@umwm.malopolska.pl

15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne, oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

II. Informacje dotyczące sposobu rejestracji.

Dostęp do „FotoPortalu” jest przyznawany wyłącznie osobom, o których mowa w części I pkt. 6 lit. a, b oraz c niniejszego Regulaminu. Po zaakceptowaniu przez Administratora założonego przez użytkownika konta, użytkownik otrzymuje dostęp do „FotoPortalu”.

A. Informacja na temat sposobu rejestracji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, o których mowa w części I pkt 6 lit. a niniejszego Regulaminu:

W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

1. Wejść na stronę „FotoPortalu”: www.fotoportal.malopolska.pl

2. Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz:

a) w polu o nazwie „Imię” - należy wpisać imię osoby rejestrującej się;
b) w polu o nazwie „Nazwisko” - należy wpisać nazwisko osoby rejestrującej się;
c) w polu o nazwie „Służbowy adres e-mail” należy wpisać służbowy adres e-mail, który jest w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji;
d) w polu o nazwie „Służbowy numer telefonu” - należy wpisać służbowy numer telefonu, który jest w dyspozycji osoby rejestrującej się;
e) w polu o nazwie „Departament/Jednostka/Podmiot” - należy wybrać (spośród dostępnych opcji) Departament, w którym pracuje osoba rejestrująca się;
f) w polu o nazwie „Hasło” - należy wpisać swoje hasło do „FotoPotalu”, którym użytkownik będzie się posługiwał przy logowaniu do „FotoPortalu”;
g) w polu o nazwie „Powtórz hasło” - należy wpisać to samo hasło, co w polu „Hasło”;

Długość hasła oraz zasady dot. jego zmiany wymaganej w systemie są zgodne z właściwymi zapisami zasad bezpieczeństwa informacji UMWM.
Ważne: Hasło powinno składać się, co najmniej z 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Użytkownik jest zobowiązany zmieniać hasło, co 30 dni.

3. Potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień poprzez zaznaczenie pola checkbox znajdującego się przy treści do zaakceptowania.

4. Kliknąć na przycisk „Zarejestruj się” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania konta użytkownika do „FotoPortalu”).

5. Kliknąć w nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania nowego konta w „FotoPortalu”. Czynność ta potwierdza wolę utworzenia konta w „FotoPortalu”.

6. Założone konto wymaga akceptacji Administratora. Po zaakceptowaniu utworzonego przez użytkownika konta, użytkownik będzie mógł w dowolnym terminie logować się do swojego konta w „FotoPortalu” poprzez wpisanie własnego loginu (adresu e-mail) i hasła oraz wykonywać czynności, co do których będzie miał nadany przez Administratora dostęp.

W przypadku przeniesienia się pracownika do innego Departamentu UMWM, należy poinformować o tym fakcie Administratorów „FotoPortalu” i wysłać informację o tym na adres: fotoportal@umwm.malopolska.pl

W celu dezaktywacji swojego konta w „FotoPortalu”, np. ze względu na zakończenie pracy w UMWM, należy poinformować o tym fakcie Administratorów „FotoPortalu” i wysłać taką informację na adres: fotoportal@umwm.malopolska.pl

7. Celem potwierdzenia aktywności konta, raz na kwartał Administrator może zweryfikować założone przez użytkownika w „FotoPortalu” konto, kontaktując się z użytkownikiem mailowo lub telefonicznie.

B. Informacja na temat sposobu rejestracji pracowników Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych niemających osobowości prawnej, wojewódzkich osób prawnych, spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń, w tym Małopolskiej Organizacji Turystycznej, w których Województwo Małopolskie jest udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem, o których mowa w części I pkt 6 lit. b niniejszego Regulaminu:

W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

1. Wejść na stronę „FotoPortalu”: www.fotoportal.malopolska.pl

2. Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz:

a) w polu o nazwie „Imię” - należy wpisać imię osoby rejestrującej się;
b) w polu o nazwie „Nazwisko” - należy wpisać nazwisko osoby rejestrującej się;
c) w polu o nazwie „Służbowy adres e-mail” należy wprowadzić służbowy adres e-mail, który jest w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji;
d) w polu o nazwie „Służbowy numer telefonu” - należy wpisać służbowy numer telefonu, który jest w dyspozycji osoby rejestrującej się;
e) w polu o nazwie „Departament/Jednostka/Podmiot” - należy wybrać (spośród dostępnych opcji) Jednostkę, w której pracuje osoba rejestrująca się;
f) w polu o nazwie „Hasło” - należy wpisać swoje hasło do „FotoPortalu”, którym użytkownik będzie się posługiwał przy logowaniu do „FotoPortalu”;
g) w polu o nazwie „Powtórz hasło” - należy wpisać to samo hasło, co w polu „Hasło”;

Długość hasła oraz zasady dot. jego zmiany wymaganej w systemie są zgodne z właściwymi zapisami zasad bezpieczeństwa informacji UMWM.
Ważne: Hasło powinno składać się, co najmniej z 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Użytkownik jest zobowiązany zmieniać hasło, co 30 dni.

3. Potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień poprzez zaznaczenie pola checkbox znajdującego się przy treści do zaakceptowania.

4. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu możliwości korzystania z „FotoPortalu” poprzez zaznaczenie pola znajdującego się przy treści do zaakceptowania.

5. Zaznaczyć pole potwierdzające zapoznanie się z informacją, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl.
 • Administrator będzie przetwarzać dane wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi korzystanie z „FotoPortalu”, narzędzia służącego do promocji Województwa Małopolskiego oraz marki Małopolska.
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu, jakim jest korzystanie z „FotoPortalu”.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z „FotoPortalu”.
 • Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody i usunięcia konta.
 • Użytkownik posiada prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO (jeśli dotyczy).
 • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych w tym np. dostawcom usług IT.
 • Dane użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

6. Kliknąć na przycisk „Zarejestruj się” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania konta użytkownika do „FotoPortalu”).

7. Kliknąć w nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania nowego konta w „FotoPortalu”. Czynność ta potwierdza wolę utworzenia konta w „FotoPortalu”.

8. Założone konto wymaga akceptacji Administratora. Po zaakceptowaniu utworzonego przez użytkownika konta, użytkownik będzie mógł w dowolnym terminie logować się do swojego konta w „FotoPortalu” poprzez wpisanie własnego loginu (adresu e-mail) i hasła oraz wykonywać czynności, co do których będzie miał nadany przez Administratora dostęp.

W celu usunięcia swojego konta w „FotoPortalu”, np. ze względu na zakończenie pracy w danej Jednostce, lub zmianę zakresu obowiązków, należy poinformować o tym fakcie Administratorów „FotoPortalu” i wysłać taką informację na adres: fotoportal@umwm.malopolska.pl

9. Celem potwierdzenia aktywności konta, raz na kwartał Administrator może zweryfikować założone przez użytkownika w „FotoPortalu” konto, kontaktując się z użytkownikiem mailowo lub telefonicznie.

C. Informacja na temat sposobu rejestracji pracowników jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych, spółek z udziałem Województwa Małopolskiego, oraz organizacji prowadzących statutową działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportowo-turystyczną lub na rzecz bezpieczeństwa publicznego, które dochód z prowadzonej działalności przeznaczają w całości na działalność statutową, realizujących zadania przy wsparciu lub udziale Województwa Małopolskiego oraz pełniących istotną rolę w kreowaniu marki Małopolska, o których mowa w części I pkt 6 lit. c niniejszego Regulaminu:

W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

1. Wejść na stronę „FotoPortalu”: www.fotoportal.malopolska.pl

2. Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz:

a) w polu o nazwie „Imię” - należy wpisać imię osoby rejestrującej się;
b) w polu o nazwie „Nazwisko” - należy wpisać nazwisko osoby rejestrującej się;
c) w polu o nazwie „Służbowy adres e-mail” należy wprowadzić służbowy adres e-mail, który jest w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji;
d) w polu o nazwie „Służbowy numer telefonu” - należy wpisać służbowy numer telefonu, który jest w dyspozycji osoby rejestrującej się;
e) w polu o nazwie „Departament/Jednostka/Podmiot” - należy wybrać (spośród dostępnych opcji) Podmiot, w którym pracuje osoba rejestrująca się (lub skorzystać z opcji „Inne – dodaj nazwę”);
f) w polu o nazwie „Hasło” - należy wpisać swoje hasło do „FotoPortalu”, którym użytkownik będzie się posługiwał przy logowaniu do „FotoPortalu”;
g) w polu o nazwie „Powtórz hasło” - należy wpisać to samo hasło, co w polu „Hasło”;

Długość hasła oraz zasady dot. jego zmiany wymaganej w systemie są zgodne z właściwymi zapisami zasad bezpieczeństwa informacji UMWM.
Ważne: Hasło powinno składać się, co najmniej z 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Użytkownik jest zobowiązany zmieniać hasło, co 30 dni.

3. Potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień poprzez zaznaczenie pola checkbox znajdującego się przy treści do zaakceptowania.

4. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu możliwości korzystania z „FotoPortalu” poprzez zaznaczenie pola znajdującego się przy treści do zaakceptowania.

5. Zaznaczyć pole potwierdzające zapoznanie się z informacją, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl.
 • Administrator będzie przetwarzać dane wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi korzystanie z „FotoPortalu”, narzędzia służącego do promocji Województwa Małopolskiego oraz marki Małopolska.
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu, jakim jest korzystanie z „FotoPortalu”.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z „FotoPortalu”.
 • Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody i usunięcia konta.
 • Użytkownik posiada prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO (jeśli dotyczy).
 • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych w tym np. dostawcom usług IT.
 • Dane użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

6. Kliknąć na przycisk „Zarejestruj się” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania konta użytkownika do „FotoPortalu”).

7. Kliknąć w nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania nowego konta w „FotoPortalu”. Czynność ta potwierdza wolę utworzenia konta w „FotoPortalu”.

8. Założone konto wymaga akceptacji Administratora. Po zaakceptowaniu utworzonego przez użytkownika konta, użytkownik będzie mógł w dowolnym terminie logować się do swojego konta w „FotoPortalu” poprzez wpisanie własnego loginu (adresu e-mail) i hasła oraz wykonywać czynności, co do których będzie miał nadany przez Administratora dostęp.

W celu usunięcia swojego konta w „FotoPortalu”, np. ze względu na zakończenie pracy w danym Podmiocie/Instytucji, lub zmianę zakresu obowiązków, należy poinformować o tym fakcie Administratorów „FotoPortalu” i wysłać taką informację na adres: fotoportal@umwm.malopolska.pl

9. Celem potwierdzenia aktywności konta, raz na kwartał Administrator może zweryfikować założone przez użytkownika w „FotoPortalu” konto, kontaktując się z użytkownikiem mailowo lub telefonicznie.

Zarządzenie Nr 133/2020 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Małopolskiej Bazy Multimediów pn. „FotoPortal” w domenie www.fotoportal.malopolska.pl